NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HÀ NỘI CÓ CÒN CÒN VẬN HỘI?

(Tiếp theo của: https://www.facebook.com/namhhn/posts/2548194915242430 )Tôi đã đề cập vấn đề này rồi [Khác]