NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HỌC CẮT MAY CẤP TỐC ONLINE


(Lại nhớ mấy anh đoàn viên cắt quần loe, tóc dài bốn chục năm trước...)


http://mcoblog.com/he-s-about-to-cut-up-a-model-s-swimsuit-…

Ý kiến không được cho phép