NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

Trao đổi giữa Tagore và Einstein về âm nhạc

https://www.facebook.com/notes/1534393570152871/


Người dịch: Nguyễn Đình Đăng

Ý kiến không được cho phép