NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

THỦ MÔN LUẬN

https://www.facebook.com/luu.nguyenngua/posts/593004930889956 


(Nguyễn Lưu)


"Số 10 luận":

Bạn trẻ hỏi tôi rằng yêu ai nhất trong những số 10 của BĐVN, tôi rằng trước hết hãy xem các bạn nghĩ sao về những số 10 dưới đây đã, sau đó tôi sẽ có phương án của mình. Dưới đây là Top 7 số 10 VIP;
-Trần Hùng, Từ Như Hiển, Nguyễn Cao Cường, Võ Thành Sơn, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến.


Ý kiến không được cho phép