NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NGHỆ SỸ ĐỈNH CAO (VIRTUOSO)

(Âm nhạc dành cho những người không tiếc 15 phút để tự nhìn vào thế giới nội tâm của mình)