NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

Những giọng hát huyền thoại của nền Thanh nhạc Cách mạng Việt Nam (P.1)

https://www.facebook.com/notes/l%C6%B0%C6%A1ng-v%C5%A9-h%E1%BA%A3i/nh%E1%BB%AFng-gi%E1%BB%8Dng-h%C3%A1t-huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i-c%E1%BB%A7a-n%E1%BB%81n-thanh-nh%E1%BA%A1c-c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-vi%E1%BB%87t-nam-p1/2636363500018003/ 


Ý kiến không được cho phép