NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

VŨ BẰNG - VÌ SAO KHÔNG RA BẮC...

Xuân Ba:


https://www.tienphong.vn/xa-hoi-phong-su/vi-sao-nha-van-vu-bang-sau-1975-khong-ra-bac-1659047.tpo?fbclid=IwAR0dVLjJlbEqoyp8jbj82gC_0fTO5QHLxhTDEfajih0Xktvk5VqcsF4KOUY 

Ý kiến không được cho phép